این کار توسط سید بهزاد نبوی با عنوان"کلاس ما" نوشته شده است که می توانید آن را دریافت کنید.فقط خواهش می کنم پس از خواندن این کتاب از 20 نمره به آن نمره دهید البته با ذکر نام خود.

با تشکر

کتاب کلاس مــــــــــــــا